Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van Wiggertsautoservice.nl behoren te allen tijde aan Wiggertsautoservice, tenzij zulks uitdrukkelijk anders staat vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Koken voor een kwartje is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van ons is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Wiggertsautoservice.nl wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-) afbeeldingen, logo’s, of ander materiaal zichtbaar op de website van Wiggertsautoservice. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Wiggertsautoservice.nl op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van Wiggertsautoservice.nl aan te passen en of te wijzigen.

Wiggertsautoservice verricht bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Wiggertsautoservice aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden. Wiggertsautoservice staat niet in voor de veiligheid van haar website.

Wiggertsautoservice sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Wiggertsautoservice uit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of een grove fout van Koken voor een kwartje. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. Wij sluiten ten slotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en (/of) grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.

Wiggertsautoservice is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele “hyperlinks” die aanwezig zijn op de website van Wiggertsautoservice.nl.

C.J. Wiggerts